Algemene voorwaarden

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wielsbeke. Het trekken van wissels wijkt daarvan niet af.
 2. Elke offerte moet per kerende post beantwoord worden.
 3. Onze koopwaren reizen op risico en gevaar van de bestemmeling, niettegenstaande het akkoord franco verzending voorziet.
 4. Reclamaties die niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen gedaan zijn, vervallen.
 5. De gestelde termijnen van levering zijn niet strikt en een achterstel in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Volgende
  waarborg wordt gegeven in plaats van alle andere uitgedrukte of inbegrepen waarborgen, namelijk dat onze produkten gemaakt zijn door bevoegde vaklui, van standaard, commerciële grondstoffen. Elk geval van overmacht ontslaat ons van elke aansprakelijkheid. Worden uitdrukkelijk
  als gevallen van overmacht beschouwd: de ongevallen, het tekort aan grondstoffen en materieel, tegenslag in fabricatie, tekort aan arbeiders,
  stakingen, lockouts, regeringsmaatregelen, politieke gebeurtenissen, oorlog, brand, zeerampen, besmettelijke ziekten, quarantaine, oproer,
  overstromingen, gevaren ter zee en alle andere oorzaken, die voor gevolg zouden hebben onze fabricatie en onze bevoorrading te belemmeren,
  en die aan een redelijke controle van de verkoper ontsnappen. Wij hebben dan het recht ofwel de leveringen te verminderen naargelang de duur
  van de overmachtsgevallen of het contract te verlengen met een periode gelijk aan de duur van het overmachtsgeval. In geen geval nemen we de
  verantwoordelijkheid van een slecht werk.
 6. Wij aanvaarden geen enkele clausule, gedrukt op de brieven, facturen, bordereaux, bestellingsbons enz... van de kopers. De verkoper heeft het
  recht de ledige kokers te factureren aan de koper-afnemer ingeval deze laatste geen nieuwe bestelling voor de gevulde kokers plaatst uiterlijk twee
  maanden na de laatste bestelling van gevulde kokers.
 7. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 15 % per jaar. In dit geval hebben wij het recht door een aangetekende brief te schorsen of te annuleren de contracten voor de nog niet geleverde delen en tevens alle andere op
  dit moment lopende contracten, zonder uit dien hoofde enige aansprakelijkheid te ondergaan.
 8. De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk is alleen bevoegd voor elk geschil.
 9. Wij mogen in elk geval en tegenover om het even wie de wettelijke compensatie inroepen tussen de sommen die wij aan onze leveranciers
  schuldig zijn en de sommen die zij ons schuldig zijn. Alle dadingen geschieden volgens voormelde voorwaarden; nooit mag ervan afgeweken
  worden,zelfs niet wanneer naar deze voorwaarden niet verwezen werd of eraan herinnerd.
 10. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling,
  het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 123,94 euro en een maximum van 1859,20 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 11. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, kan de verkoop acht dagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven in
  rechte geannuleerd worden. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. De koper draagt vanaf de
  levering de risico's voor verlies en vernieling. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen
  bij wederverkoop.
 12. Alle inlichtingen, instructies en aanbevelingen komende vanuit ons bedrijf en betreffende de uitvoering, de technische eigenschappen, de
  toepassingen, het concept alsook het gebruik van onze produkten, zijn in volle vertrouwen gegeven en stemmen overeen met een normaal gebruik
  van onze produkten. In gevallen waarbij we geen enkele controle hebben over de omstandigheden waarin de produkten gebruikt worden en de
  gebruiksmethodes, wijzen we elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van elke koper, gebruiker of derde, betreffende de geleverde diensten van
  een produkt, het concept, de technische eigenschappen en de uitvoeringen van onze produkten. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk
  geacht worden voor fouten te wijten aan een verkeerd gebruik van onze produkten. Bijgevolg, dient elke gebruiker zelf te testen of de materialen
  geschikt zijn voor de specifieke toepassing die hij verlangt.
 13. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt,draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 14. De eigendom van de goederen gaat pas op de koper over wanneer de volledige betaling door de verkoper is ontvangen voor alle goederen,
  welke dan ook (en alle geleverde diensten) op enig moment door de verkoper aan de koper. De koper staat de personeelsleden of agenten van de
  verkoper toe de gebouwen van de koper binnen te gaan en de goederen te allen tijde eerder terug te nemen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, kan de Koper geen goederen verkopen, verpanden of aanbieden als garantie of zakelijke zekerheid. Als de goederen (of een van deze)
  worden omgezet in een nieuw product, ongeacht of een dergelijke conversie al dan niet het vermengen van andere goederen of iets anders en in
  welke verhouding dan ook inhoudt, wordt de conversie geacht te zijn uitgevoerd namens de verkoper en de verkoper zal de volledige juridische
  en economische eigendom van de nieuwe producten hebben, maar zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden met betrekking tot dergelijke
  geconverteerde goederen met betrekking tot een derde partij, en de koper vrijwaart hierbij de verkoper in verband met. In geval van niet-betaling
  op de vervaldag en op verzoek moet de koper alle goederen onbetaald terugsturen naar de verkoper.

Maatschappelijke zetel en productie: Roterijstraat 201-203, 8793 Waregem - België
Burelen en afhaling goederen: Splenterbeekstraat 4, 8710 Wielsbeke - België